Preč s fufňavosťou a brblavosťou

Vedeli ste, že motoricky zdatnejšie deti mávajú aj lepšiu výslovnosť? A viete čo je to fufňavosť či brblavosť? Tak sa označujú len niektoré z mnohých porúch reči, ktoré deti mávajú. Čo sa za nimi skrýva, kedy treba vyhľadať logopéda a ako vie deťom pomôcť. O tom všetkom sme sa porozprávali s klinickou logopedičkou Mgr. Luciou Vančovou z UNsP Milosrdní bratia v Bratislave.

blog

1. Aké sú najčastejšie poruchy reči/rečové chyby u detí?

Myslím, že vo všeobecných ambulanciách logopédov sa jednoznačne najčastejšie vyskytuje dyslália – teda narušená komunikačná schopnosť, kedy dochádza k nesprávnej alebo chybnej artikulácii jednotlivých hlások. Často sa však stretávam aj s oneskoreným a špecificky narušeným vývinom reči. Oneskorený vývin reči nastáva vtedy, keď reč u dieťaťa dozrieva podstatne pomalšie vzhľadom na jeho fyzický vek a špecificky narušený vývin reči sa prejavuje napr. zlou zrozumiteľnosťou, gramatickou nepresnosťou, horším porozumením alebo aj chudobnejšou slovnou zásobou. Ďalej sa častejšie vyskytuje fufňavosť, kedy dieťa hovorí nosovo a brblavosť, ktorá sa prejavuje výrazne zrýchleným tempom reči.

2. Prečo vlastne tieto nedostatky vznikajú? Čím to je, že jedno dieťa vie povedať čisté R ako 3­ročné, iné ani v prvej triede?

Súvisieť to môže napríklad s motorikou. Každé dieťa sa vyvíja vlastným tempom a tým sa vyvíja jeho motorika. Najmä jemná motorika má výrazný vplyv na výslovnosť a preto motoricky zdatnejšie deti často dokážu v skoršom veku vyslovovať aj ťažšie hlásky. Nevyhnutná je aj schopnosť dobrého fonematického rozlišovania - teda sluchvého vnímania jednotlivých hlások v slove. Markantný vplyv má aj úroveň intelektu a prostredie dieťaťa, ktoré mu poskytuje správny rečový vzor. Medzi faktormi ovplyvňujúcimi správnu artikuláciu, má svoje miesto aj genetika teda genetická predispozícia, kedy dieťa môže zdediť tzv. vrodenú rečovú slabosť.

3. Môžu tieto rečové nedostatky znevýhodniť deti v škole, na voľnočasových aktivitách či v kolektíve a do akej mieri? Napr. na recitačných pretekoch, v rámci divadelného krúžku a ­ všade kde treba hovoriť.

Každý hendikep, teda aj narušená komunikačná schopnosť, môže nejakým spôsobom naštrbiť sebadôveru dieťaťa, prípadne formovanie jeho zdravého sebavedomia v prípade, ak nemá podporu rodinného zázemia. Ak je dieťa zdravo sebavedomé a má podporu rodiča, ľahké formy narušenej komunikačnej schopnosti nemusí dieťa vnímať ako problém v žiadnej z uvedených aktivít. U niektorých detí je však výslovnosť natoľko poznačená, že ich reč je pre okolie nezrozumiteľná. Vtedy výrazne ovplyvňuje ich schopnosť dorozumievať sa, nadväzovať sociálne vzťahy ako aj sa úspešne zapájať do rôznych aktivít. A to pochopiteľne ovplyvňuje ich sebadôveru a sebavedomie. V dospelosti však aj mierne narušená komunikačná schopnosť môže sťažiť alebo znemožniť prijatie na niektoré odbory vysokých škôl alebo do zamestnaní, ktoré vyžadujú bezchybný rečový prejav.

4. Kedy by mali rodičia zbystriť pozornosť a konať ­ - teda vyhľadať odbornú pomoc?

Existuje viacero medzníkov, podľa ktorých sa určuje či už ide u dieťaťa o narušenú komunikačnú schopnosť alebo nie. Najdôležitejšie je, aby si rodič svoje dieťa všímal. Ak má pocit, že jeho rečový vývin sa v porovnaní s inými deťmi nevyvíja tak, ako by mal, mal by uvažovať o návšteve odborníka. Pri artikulačných odchýlkach sa v odbornej literatúre uvádza, že odbornú pomoc je nutné vyhľadať ak: dieťa do 3. roka netvorí alebo tvorí nesprávne hlásky: n, m, p, h, t, k. Do 4. roka je to: f, v, g, b, j, d a do 5. roka: č, š, ž, dž c, s, z, dz, l, r. 
No z vlastnej skúsenosti viem, že často je nutné s nácvikom správnej artikulácie začať oveľa skôr. Preto, ak má rodič pochybnosti ohľadom rečového prejavu svojho dieťaťa, je dobré aby logopéda navštívil čím skôr a ten zhodnotí, či je intervencia potrebná alebo nie.

5. Ako vie pomôcť logopéd?

Logopéd vie v prvom rade správne dieťa zdiagnostikovať a určiť o aký druh narušenej komunikačnej schopnosti ide. Následne nastaví optimálnu terapiu, ktorá sa prispôsobuje individuálnym požiadavkám a schopnostiam každého dieťaťa. S terapeutickými technikami oboznamuje aj rodinných príslušníkov dieťaťa aby vedeli správnu artikuláciu trénovať aj v domácom prostredí, čo je pre efektívnosť terapie veľmi dôležitá vec.

6. Ako dlho a často treba chodiť k logopédovi?

V ideálnom prípade by som odporúčala navštevovať logopedickú ambulanciu raz za týždeň aby bola terapia čo najintenzívnejšia a podporovala rodičov v čo najčastejšom precvičovaní správnej artikulácie. Žiaľ, toto je skôr otázkou kapacitných možností jednotlivých ambulancií a v praxi tak časté stretnutia umožnené nie sú. Preto je veľmi dôležité zapojiť do logopedickej terapie aj rodinných príslušníkov a viesť ich k svedomitému cvičeniu v domácich podmienkach. Platí tu totiž staré dobré – čím viac dieťa trénuje, tým rýchlejšie sa problém zmierni alebo odstráni. Čo sa týka dĺžky navštevovania logopedickej ambulancie, nedá sa presne určiť. Súvisí s individuálnymi možnosťami každého dieťaťa a samozrejme aj s už spomínanou ochotou rodičov venovať sa precvičovaniu aj doma.

7. Teda asi ani najlepší logopéd ale nepomôže ak doma dieťa netrénuje. Ako "veľa" treba s dieťaťom cvičiť aby to malo zmysel?

Najefektívnejšie by bolo, keby rodičia boli schopní s dieťaťom pracovať aj každý deň. Uvedomujem si však, že pri dnešnom životnom tempe a pri všetkých povinnostiach, ktoré rodičia majú, je to často veľmi zložité.

8. Je finančne náročné navštevovať logopedickú ambulanciu? 

Ide o to, o akú ambulanciu, prípadne zariadenie ide. Pracujem v ambulancii, ktorá je súčasťou nemocnice, čiže logopedické výkony sú plne hradené poisťovňami. Sú však aj súkromné logopedické zariadenia, v ktorých sa môže doplácať len čiastočne, alebo si výkon klient plne hradí sám.

9. Je nejaký hraničný vek, ktorý keď rodič "prešvihne" tak sa už rečová porucha nedá odstrániť?

S nápravou narušenej komunikačnej schopnosti odporúčam začať čo najskôr, pretože čím je dieťa staršie, tým viac sa nesprávna artikulácia, alebo iný rečový problém, prehlbuje, fixuje a tým pádom aj zložitejšie odstraňuje. Nedá sa však povedať, že by úspešná terapia nebola možná aj v neskoršom veku. Ja osobne mám momentálne v starostlivosti aj veľa -­dsať ročných klientov, ktorým ich rečový hendikep začal v dospelosti a pri výkone ich povolania prekážať a sú ochotní pravidelne logopedickú ambulanciu navštevovať. U starších detí alebo aj dospelých klientov je však náprava narušenej komunikačnej schopnosti už veľmi náročný proces a pre úspech je nutná veľká dávka úsilia, trpezlivosti a motivácie.

10. Je niečo čo by ste chceli rodičom detí odkázať?

Aby návštevu logopéda neodkladali pokiaľ majú pocit, že v rečovej oblasti ich dieťaťa nie je niečo v poriadku. Včasnou návštevou, je možné predísť väčším problémom v budúcnosti. 
 

Odporúčame

film

Fest Anča: Najlepšie animované filmy pre deti 2023

Kolekciu najlepších súčasných krátkych animovaných filmov pre deti, ktoré nie sú v bežnej kinodistribúcii.Viac
2.3.2024 - 4.3.2024 / Kino Lumière
odporúčame!
vyhliadka

Drevená rozhľadňa na Kolibe

Pozrite sa z výšky 15-tich metrov na Bratislavu. Nová rozhľadňa na Kamzíku vám ponúkne jedinečný výhľad.Viac
cvičenie a plávanie

Jump aréna v Bratislave

Viete, kde si môžete v Bratislave zaskákať tak, že sa vam až zatočí hlava? Objavili sme veľkorysý priestor určený práve na...Viac
zvieratá a farmy

Biofarma Príroda

Salaš Biofarma Príroda je ideálne miesto na poldenný výlet. Nájdete tu všetky možné domáce zvieratá, hladkaciu ZOO, ihrisko pre...Viac