Knižnice

knižnica

Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb predovšetkým deťom a mládeži do 18 rokov, navštevovať ho však môžu aj dospelí...Viac
knižnica

Aspekt - záujmové združenie žien

ASPEKT je feministický vzdelávací a publikačný projekt, presnejšie nekonečná množina projektov: záujmové združenie žien /...Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Stromová

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Stromová ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica Bratislava – Nové...Viac
knižnica

Knižnica Divadelného ústavu

Knižnica DÚ poskytuje informačné a konzultačné služby a ponúka možnosť absenčných výpožičiek a prezenčného štúdia literatúry z...Viac
knižnica

Knižnica Istra Centrum

Miestna knižnica počas školského roka ponúka rôzne druhy podujatí pre deti predškolského veku a prvého stupňa základných škôl.Viac
knižnica

Knižnica Maďarského inštitútu

V uplynulom období sa vytvoril náš čitateľský okruh, do ktorého patria študujúca mládež, stredoškolskí a vysokoškolskí profesori...Viac
knižnica

Knižnica Nadácie otvorenej spoločnosti

Knižnica získava, spracováva, uchováva, sprístupňuje a využíva informačné materiály, ktoré sa týkajú predmetu činnosti NOS–OSF...Viac
knižnica

Knižnica Slovenského filmového ústavu

Knižnica je jedinou knižnicou tohto typu na Slovensku. Okrem klasických výpožičiek tu nájdete diplomové práce, skriptá, CD nosiče...Viac
knižnica

Knižnica Slovenského národného múzea

Knižnica je ústrednou knižnicou siete múzeí a galérií SR. Patrí do siete špecializovaných knižníc v knižničnom systéme SR.Viac
knižnica

Knižnica Talianského kultúrneho inštitútu

Knižnica ponúka encyklopédie, slovníky, príručky, učebnice, turistickí sprievodcovia, staré knihy a všetok didaktický materiál na...Viac
knižnica

Knižnica VŠVU

Knižnica VŠVU je akademickou knižnicou a odborným pracoviskom, ktoré zabezpečuje knižnično-informačné služby. Typovú štruktúru...Viac
knižnica

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Verejná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov. Konajú sa tu podujatia pre deti aj...Viac
knižnica

Mestská knižnica Modra

Mestská knižnica má oddelenia pre dospelých, mládež a multimediálnu študovňu. V multimediálnej študovni sú čitateľom k dispozícii...Viac
knižnica

Slovenská lekárska knižnica

Požičovňa – prízemie, registrácia, katalóg, výpožičky, rešeršné služby. Všeobecná študovňa – prízemie, prezenčné štúdium periodík...Viac
knižnica

Slovenská pedagogická knižnica

Slovenská pedagogická knižnica je špecializovaná vedecká knižnica s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť výchovy,...Viac
knižnica

Staromestská knižnica - pobočka Karadžičova

Staromestská knižnica v Bratislave poskytuje pre verejnosť služby: Oddelenie pre deti a mládež, Oddelenie pre dospelých a prístup...Viac
knižnica

Staromestská knižnica - pobočka Panenská

Staromestská knižnica v Bratislave poskytuje pre verejnosť služby: Oddelenie pre dospelých, Oddelenie odbornej literatúry,...Viac
knižnica

Ústredná knižnica a študijnoinformačné stredisko VŠMU

Ústredná knižnica a študijnoinformačné stredisko VŠMU v Bratislave je účelovým odborným pracoviskom VŠMU.Plní funkciu ústrednej...Viac
knižnica

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu...Viac
knižnica

Ústredná knižnica Ružinov - Miletičova

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti, mládež a...Viac